FAQ pro prodávající

Je registrace a zřízení nového obchodu na PoMimi.cz zpoplatněno? Registrace na serveru DoGala.cz je zdarma. Vytvoření obchodu a prezentace nabídky je zdarma. Prodejce platí pouze za zprostředkovaný prodej mezi prodávajícím a kupujícím.

Jak vysokou provizi za zprostředkování prodeje platím serveru PoMimi.cz? Za zprostředkování prodeje mezi kupujícím a prodávajícím náleží provozovateli zprostředkovatelská provize ve výši 10% z koncové ceny prodaného výrobku.

Kdo si může zřídit obchod a začít prodávat? Jsou zde nějaké podmínky? Registrovat a následně prodávat výrobky na stránkách DoGala.cz mohou pouze právnické a fyzické osoby starší 18 let. Obě skupiny uživatelů musí mít způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Prodej není podmíněn vlastnictvím živnostenského oprávnění (v mezích zákona).

Kdo se registruje za právnickou osobu? Kde mohu vyplnit svoje IČ a DIČ? Registraci právnické osoby provádí fyzická osoba pověřená za jednání právnické osoby. Dodatečné informace, které se vážou k právnické osobě se vyplnňují v sekci Můj profil a nastavení → Změna fakturačních údajů (pro podnikatele).

Mohu vlastnit více uživatelských účtů? Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet. Uživatelé nejsou oprávněni těchto účtů používat k porušování nebo obcházení VOP (manipulace s provizemi, manipulace s podporou prodeje, zakrývání identity apod.). Všichni vlastníci vícenásobných účtů jsou povinni o svých dalších účtech informovat v profilu účtu.

Jak se prodávající dozví o objednávce kupujícího? Prodávající je o poptávce (objednávce) kupujícího informován e-mailem a upozorněním po přihlášní ke svému účtu. Prodávající může objednávku odmítnout nebo potvrdit pouze její část. V případě nepotvrzení vybraných položek informuje prodávající kupujícího o důvodu, proč není produkt k dispozici.

Je mezi kupujícím a prodávajícím potřeba podepsat kupní smlouvu? Potvrzením objednávky uzavírají prodávající a kupující kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů ČR a to se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími.

Jaké výrobky jsou na PoMimi.cz zakázány?

1. Je zakázáno nabízet a prodávat zboží, jehož prodej ohrožuje dobré mravy nebo je v rozporu s platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru DoGala.cz, dále zboží, k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo výrobky, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny.

2. Výrobky, které porušují práva duševního vlastnictví, autorská práva, práva k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl.

3. Výrobky propagující pravicový či levicový extremismus, národnostní, rasovou, ideologickou a náboženskou nesnášenlivost. Výrobky směřující k potlačení práv a svobod člověka. Výrobky erotického charakteru.

4. Je zakázáno prodávat výrobky, k jehož výrobě nemá prodávající zákonem stanovená oprávnění – předměty z drahých kovů bez registrace na puncovním úřadě.

5. Popis výrobku ani jeho obrázek nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího – jeho telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky.

6. Pojmenování zboží ani jeho popis nesmí obsahovat znaky kódu, ani jiné elementy či klíčová slova, která by nějakým způsobem ovlivňovala vyhledávání a přesměrovala uživatele na jinou stránku.

7. Je zakázáno vkládat tyto informace i do textů, komentářů, článků a diskusí, kterých se prodávající účastní, stejně tak jako komunikovat s ostatními uživateli o těchto informacích prostřednictvím komunikačních možností serveru a obcházet tímto prodej na DoGala.cz.

8. Provozovatel má právo odstranit ze serveru kterékoli výrobky, jež budou v rozporu s VOP. Uživateli za odstranění nabídky výrobků nepřísluší náhrada.

9. Provozovatel si také vyhrazuje právo ve výjimečných případech odstranit výrobky ze systému i bez udání důvodu.

Jaké údaje musím u nově přidávaných výrobků udávat? Prodávající je povinen vkládat výrobky do příslušné kategorie, která výrobku nejvíce odpovídá. Nabízené výrobky musí být jasně a detailně popsány. Tento popis se musí vztahovat pouze k jeho vlastnostem, není povoleno v popisu výrobku propagovat jiné výrobky nebo služby. V případě, že existuje k výrobku určitý parametr, pro který na DoGala.cz existuje popisné pole, je prodávající povinen tento parametry pravdivě vyplnit. Prodávající je povinen v popisu výrobku uvést všechny jemu známé vady a nese zodpovědnost za úhradu nákladů, které by kupujícímu zatajením vady vznikly.

Obsahují nabízené ceny výrobků DPH nebo jsou ceny uvedeny bez DPH? Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH. Tyto ceny jsou vždy konečné. Není umožněno nabízet výrobky na splátky ani formou barteru či jiným způsobem, který by odporoval nebo obcházel VOP. Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu výrobku a za tuto cenu výrobek nabízet. Není povoleno prodávat výrobky pouze za zálohu. Uvedená cena výrobku musí být cenou obvyklou nebo přiměřenou vzhledem k použitému materiálu, technice, době zpracování a umělecké invenci. Není povoleno stanovovat účelově nepřiměřenou cenu výrobku, např. z důvodů, aby výrobek zůstal neprodán nebo naopak byl prodán za zanedbatelnou cenu kvůli minimální provizi za zprostředkování.

Platím nějaký poplatek za nově vložený výrobek? Vkládání, nabízení a nákup výrobků je na serveru DoGala.cz zdarma.

Jaká je výše provize za zprostředkování prodeje přes PoMimi.cz? Provozovateli náleží provize z každého zprostředkovaného prodeje ve výši 10% z ceny prodaného výrobku. Provizi za zprostředkování je povinen prodávající zaplatit provozovateli po potvrzení objednávky na základě měsíčního vyúčtování. Minimální provize činí 1Kč a týká se položek s cenou do 10Kč. Provize se připočítává k ceně, kterou si určil prodejce. Provozovatelem je cena výrobku automaticky o tuto provizi navýšena a kupující vidí konečnou částku. Provize bude provozovateli zaplacena do 14ti dnů ode dne vyúčtování měsíčního objemu prodeje (součet všech provizí z prodejů, uskutečněných za kalendářní měsíc). Vyúčtování se uzavírá ke každému poslednímu dni v měsíci ve 24.00 hodin. Vyúčtování provádí provozovatel do 5. pracovních dnů od ukončení kalendářního měsíce. Uvedenou částku provize převede prodávající na účet provozovatele dle splatnosti konkrétní faktury.

Platím provizi i v případě, že kupující odmítne odebrat zboží nebo nezaplatí? Pokud kupující za objednávku nezaplatí a výrobek neobdrží, musí prodejce tuto skutečnost provozovateli ohlásit a uhrazená provize mu bude odečtena v nejbližším možném měsíci formou slevy z následných provizí.

Mohu kupujícím nabídnout jinou formu prodeje mimo server PoMimi.cz? Prodejce nesmí jakkoliv komunikovat se zákazníky DoGala.cz o možnosti prodeje mimo server DoGala.cz (odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop, případně výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes prodejní systém DoGala.cz. Je zakázáno v rámci komunikace vkládat jakýkoliv obsah, který by porušoval VOP nebo platnou legislativu České nebo Slovesnké republiky.

Jsou moje osobní údaje na serveru PoMimi.cz chráněny? Osobní údaje uživatelů DoGala.cz jsou chráněny v souladu se zákonem 101/2000 o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou vedeny v systému provozovatele po dobu registrace za účelem poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů provozovatele a splnění povinností uložených provozovateli zákonem.

Co dělat v případě, že kupující nepotvrdí převzetí výrobků? Nepotvrdí-li kupující převzetí výrobku a neudělí-li vám hodnocení, objednávka se po 14 dnech sama uzavře.