Podmínky užívání (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatelského serveru PoMimi.cz

 

Registrací a užíváním internetového serveru PoMimi.cz dává uživatel nebo návštěvník stránek souhlas s níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Smluvní strany

Mgr. Michal Binka
Hrázka 28
621 00 Brno
Česká republika
IČ: 75779994
(dále jen "provozovatel") na straně jedné

a

registrovaný uživatel nebo kupující (dále jen „uživatel“)

uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje registrovaným uživatelům a neregistrovaným kupujícím používat server PoMimi.cz za účelem zprostředkování prodeje a koupě výrobků, které splňují podmínky definované v těchto VOP.

 

I. Úvodní ustanovení

 1. PoMimi.cz (internetová stránka www.pomimi.cz, dále jen PoMimi.cz) je místo, kde se zprostředkovává nákup a prodej výrobků mezi kupujícími a individuálními prodávajícími.

 2. Provozovatel nevlastní ani jinak nespravuje vystvované výrobky. Za pravdivost, správnost a aktuálnost uvedených údajů u účtu uživatele a jím nabízených výrobků plně zodpovídá uživatel. Provozovatel neručí za žádnou formu prezentace uživatele na serveru PoMimi.cz (texty, grafiky, fotografie, osobní údaje, blogy, komentáře, hodnocení apod.).

 3. Registrace na serveru PoMimi.cz je ZDARMA.

 4. Vytvoření obchodu a prezentace nabídky výrobků je ZDARMA.

 5. Server PoMimi.cz není prodejcem nabízených výrobků.

 6. Provozovatel si neúčtuje z prodaných výrobků žádný poplatek (provizi). 

   

II. Podmínky užívání

 1. Registrovat a následně prodávat výrobky na stránkách PoMimi .cz mohou pouze právnické a fyzické osoby starší 18 let. Obě skupiny uživatelů musí mít způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

 2. Obsah serveru PoMimi.cz včetně struktury a rozsahu databáze, grafické podoby, grafiky, funkcí a software je majetkem a duševním vlastnictvím provozovatele. Je zakázáno jakékoli užití nebo šíření jeho obsahu bez písemného svolení provozovatele.

 3. Provozovatel je pouze poskytovatelem obchodního prostoru a nenese tak žádnou odpovědnost za činnost registrovaného uživatele porušujícího platné právní předpisy nebo pravidla určená těmito VOP. Provozovatel není odpovědný za případné vady prodávaných výrobků s vyjímkou vlastní nabídky provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za nesprávně uvedené údaje u uživatelů serveru PoMimi.cz.

 

III. Registrace

 1. Registrace a vytvoření uživatelského účtu na PoMimi.cz je ZDARMA.

 2. Při registraci uživatel vyplňuje základní osobní a kontaktní údaje. Ty je možné po úspěšném dokončení registrace editovat, mimo uživatelského jména.

 3. Registrace je dokončena ověřením emailové adresy, na kterou přijde po odeslání registrace kód (odkaz) pro ověření. Po kliknutí na ověřovací odkaz nebo zadání kódu na stránkách PoMimi.cz registraci dokončíte. Nepotvrzená registrace je nefunkční a neplatná.

 4. Registraci právnické osoby provádí fyzická osoba pověřená za jednání právnické osoby. Dodatečné informace, které se vážou k právnické osobě se vyplnňují v sekci Můj profil a nastavení → Změna fakturačních údajů (pro podnikatele).

 5. Uživatel provedením registrace stvrzuje správnost zadaných údajů.

 6. Uživatel je povinen udávat úplné a pravdivé informace a udržovat je aktuální. Za správnost uváděných údajů je plně zodpovědný uživatel.

 7. Uživatel je zodpovědný za jakoukoli újmu, kterou způsobí provozovateli nebo jiným uživatelům zadáním nepravdivých údajů.

 8. Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet. Uživatelé nejsou oprávněni těchto účtů používat k porušování nebo obcházení VOP (manipulace s provizemi, manipulace s podporou prodeje, zakrývání identity apod.). Všichni vlastníci vícenásobných účtů jsou povinni o svých dalších účtech informovat v profilu účtu.

 9. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení registrace uživatele a to i bez udání důvodu. Jedná se zejména o případy, kdy uživatel závažným způsobem porušuje, obchází nebo se pokusil obejít pravidla uvedená v těchto VOP nebo jedná v rozporu s dobrými mravy.

 

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje uživatelů PoMimi.cz jsou chráněny v souladu se zákonem 101/2000 o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

 2. Osobní údaje jsou vedeny v systému provozovatele po dobu registrace za účelem poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů provozovatele a splnění povinností uložených provozovateli zákonem.

 3. Uživatel souhlasí, aby jeho osobní údaje - jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého nebo přechodného pobytu, sídlo - byly poskytnuty registrovaným uživatelům, kteří projeví zájem o jeho výrobky.

 4. Uživatel souhlasí s poskytnutím těchto údajů provozovatelem v případě reklamace, stížnosti na nedodání výrobků a v případě, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

 

V. Nákup výrobků

 1. Kupující hradí celkovou prodejní cenu přímo prodávajícímu, nikoliv provozovateli.

 2. Kupující může nakupovat od více prodávajících současně, v jedné objednávce.

 3. V případě nákupu od více prodávajících zahrnuje objednávka více poplatků za poštovné a balné. Každý prodávající si stanovuje individuální cenovou politiku jak u výrobků, tak u poštovného a balného.

 4. Prodávající může přijmout jen část objednávky nebo nemusí dodat všechny výrobky najednou. Kupující je o tom informován zprávou a hradí jen tu část objednávky, která byla přijata.

 5. Výrobky jsou zasílány kupujícímu po obdržení platby na účet prodávajícího v případě volby metody dodání – Bezhotovostní převod, nebo ihned prostřednictvím zásilkové služby v případě platby dobírkou.

 

VI. Prodej výrobků

 1. Prodávající je o poptávce (objednávce) kupujícího informován e-mailem.

 2. Prodávající může objednávku odmítnout nebo potvrdit pouze její část.

 3. V případě nepotvrzení vybraných položek informuje prodávající kupujícího o důvodu, proč není výrobek možné dodat.

 4. Potvrzením objednávky uzavírají prodávající a kupující kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů ČR.

 5. Prodávající odešle výrobky po zaplacení objednávky (v případě volby dodání bezhotovostním převodem) nebo ihned schválení objednávky (platba dobírkou).

 

VII. Zakázané výrobky a chování

 1. Je zakázáno nabízet a prodávat zboží, jehož prodej ohrožuje dobré mravy nebo je v rozporu s platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru PoMimi.cz, dále zboží, k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo výrobky, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny.

 2. Je zakázáno nabízet a prodávat výrobky, které porušují práva duševního vlastnictví, autorská práva, práva k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl.

 3. Je zakázáno nabízet a prodávat výrobky propagující pravicový či levicový extremismus, národnostní, rasovou, ideologickou a náboženskou nesnášenlivost. Výrobky směřující k potlačení práv a svobod člověka. Výrobky erotického charakteru.

 4. Je zakázáno nabízet a prodávat výrobky, k jehož výrobě nemá prodávající zákonem stanovená oprávnění – předměty z drahých kovů bez registrace na puncovním úřadě.

 5. Popis výrobku ani jeho obrázek nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího – jeho telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod.

 6. Pojmenování zboží ani jeho popis nesmí obsahovat znaky kódu, ani jiné elementy či klíčová slova, která by nějakým způsobem ovlivňovala vyhledávání a přesměrovala uživatele na jinou stránku.

 7. Je zakázáno vkládat kontaktní informace a odkazy i do textů, komentářů, článků a diskusí, kterých se prodávající účastní, stejně tak jako komunikovat s ostatními uživateli o těchto informacích prostřednictvím komunikačních možností serveru a obcházet tímto prodej na PoMimi.cz.

 8. Provozovatel má právo odstranit ze serveru kterékoli výrobky, jež budou v rozporu s VOP. Uživateli za odstranění nabídky výrobků nepřísluší náhrada.

 9. Provozovatel si také vyhrazuje právo ve výjimečných případech odstranit výrobky ze systému i bez udání důvodu.

 

VIII. Nabízení výrobků

 1. Prodávající je povinen vkládat výrobky do příslušné kategorie, která výrobku nejvíce odpovídá.

 2. Nabízené výrobky musí být jasně a detailně popsány. Tento popis se musí vztahovat pouze k jeho vlastnostem, není povoleno v popisu výrobku propagovat jiné výrobky nebo služby.

 3. V případě, že existuje k výrobku určitý parametr, pro který na PoMimi.cz existuje popisné pole, je prodávající povinen tento parametry pravdivě vyplnit.

 4. Prodávající je povinen v popisu výrobku uvést všechny jemu známé vady a nese zodpovědnost za úhradu nákladů, které by kupujícímu zatajením vady vznikly.

 5. Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH. Tyto ceny jsou vždy konečné. Není umožněno nabízet výrobky na splátky ani formou barteru či jiným způsobem, který by odporoval nebo obcházel VOP.

 6. Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu výrobku a za tuto cenu výrobek nabízet. Není povoleno prodávat výrobky pouze za zálohu.

 7. Uvedená cena výrobku musí být cenou obvyklou nebo přiměřenou vzhledem k použitému materiálu, stáří a míře opotřebení. Není povoleno stanovovat účelově nepřiměřenou cenu výrobku, např. z důvodů, aby výrobek zůstal neprodán nebo naopak byl prodán za zanedbatelnou cenu kvůli minimální provizi za zprostředkování.

 8. K fotografiím, které prodávající vkládá ke svému výrobku, musí prodávající vlastnit autorská práva.

 

IX. Odměna PoMimi.cz – zprostředkovatelská provize

 

 1. Vkládání, nabízení a nákup výrobků je na serveru PoMimi.cz ZDARMA, tzn., že není nijak zpoplatněn provozovatelem serveru.

 

X. Vrácení výrobků a reklamace výrobků

 1. Zákazník má právo vrátit zboží, které nakoupil (internetový obchod - prodej na dálku) do 14ti dnů ode dne, kdy mu byla potvrzena objednávka prodejcem - tím byla mezi oběma stranami uzavřena kupní smlouva, tzn. mezi kupujícím a prodávajícím.

 2. Zboží musí být vráceno nepoškozené. O jeho vrácení informuje zákazník prodejce prostřednictvím kontaktního formuláře u příslušné objednávky.

 3. Prodejce je povinen po obdržení vráceného zboží vyplatit kupujícímu zaplacenou částku zpět na jeho účet.

 4. Poštovné a balné se nevrací.

 5. Zákonná záruční doba je 24 měsíců a záruka se vztahuje na všechny vady, znemožňující řádné použití zboží.

 6. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za realizaci platby ze strany kupujícího ani za distribuci zboží ze strany prodávajícího.

 7. V případě vzniklých nesrovnalostí a sporů řeší tyto problémy kupující a prodávající prostřednictvím kontaktního formuláře u konkrétní objednávky.

 8. Provozovatel není povinen řešit jakékoli spory vzniklé mezi kupujícími a prodávajícími.


 

XI. Komunikace

 1. Komunikace na serveru PoMimi.cz probíhá formou komentářů, diskuzÍch ve fóru, prostřednictvím blogů a hodnocení kupujících a prodávajících.

 2. Prodejce nesmí jakkoliv komunikovat se zákazníky PoMimi.cz o možnosti prodeje mimo server PoMimi.cz (odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop, případně výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes prodejní systém PoMimi.cz.

 3. Je zakázáno v rámci komunikace vkládat jakýkoliv obsah, který by porušoval VOP nebo platnou legislativu České nebo Slovesnké republiky.

 4. Je zakázáno jakoliv veřejně podrývat autoritu provozovatele či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči provozovateli a zaměstnancům provozovatele. Je-li uživatel s čímkoliv nespokojen, vždy se může na provozovatele obrátit prostřednictvím oficiálních konktaktních údajů (stránka s kontakty).

 5. Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat prodejce a nakupující. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit vstup nebo služby pro uživatele, kteří porušují zásady služné komunikace.

   

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění.

 2. Uživatel dává provozovateli práva k užití vloženého obsahu za účelem propagace a popularizace serveru PoMimi.cz. Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace serveru PoMimi.cz.


 

Aktualizováno a platnost od 10.12.2012